اس ام اس عاشقانه 667

دوست دارم یک شبه ، هفتاد سال پیر شوم
در کنار خیابانی بایستم . . .
تو مرا بی آنکه بشناسی ، از ازدحام تلخ خیابان عبور دهی . . .
هفتاد سال پیر شدن یک شبه
به حس گرمی دست های تو
هنگامی که مرا عبور میدهی بی آنکه بشناسی می ارزد . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید